Zakres usług

Klient indywidualny

Kancelaria świadczy usługi dla klientów indywidualnych w zakresie spraw, z którymi możemy spotkać się w życiu codziennym poprzez udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych, pism procesowych (pozwów, wniosków, zażaleń i apelacji), sporządzanie, opiniowanie i negocjowanie umów, prowadzenie negocjacji, dochodzenie odszkodowań, zastępstwo procesowe przed Sądami, Prokuraturami i Organami Administracji Państwowej i Samorządowej. Dotyczy to zwłaszcza takich dziedzin prawa jak:

 
 • prawo cywilne
 • prawo spadkowe
 • prawo rodzinne i opiekuńcze
 • prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
 • prawo i postępowanie administracyjne, prawo budowlane, obrót nieruchomościami
 • prawo gospodarcze i handlowe
 • prawo ochrony konkurencji i konsumentów, w tym sprawy z zakresu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
 • prawo spółdzielcze
 • prawo karne, karno-skarbowe, wykroczenia
 
Kancelaria zapewnia reprezentację procesową klienta na wszystkich etapach postępowania sądowego.
 
 

Przedsiębiorcy


Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych. W zależności od potrzeb Klienta, Kancelaria świadczy pomoc prawną przy zleconych sprawach, bądź w ramach stałej obsługi prawnej. Zlecając obsługę Kancelarii możesz być pewny, że Twoje sprawy zostaną realizowane z należytą starannością, dbamy o terminowość i rzeczowość przygotowywanych rozwiązań, a Klient jest na bieżąco informowany od planowanych działaniach.
 
Obsługa prawna realizowana jest m.in. w następujący sposób:
 
 • udzielanie porad prawnych w formie pisemnej, ustnej bądź drogą elektroniczną,
 • opiniowanie i sporządzanie umów,
 • zakładanie spółek, przygotowywanie odpowiedniej dokumentacji, wniosków, formularzy niezbędnych do rejestracji podmiotów w rejestrze przedsiębiorców oraz rejestrze stowarzyszeń,
 • prowadzenie bieżących spraw przedsiębiorstwa, publikację corocznych sprawozdań finansowych, przygotowywanie projektów uchwał, opracowywanie i opiniowanie regulaminów organizacyjnych poszczególnych organów, obsługi prawnej walnych zgromadzeń, rad nadzorczych i zarządów,
 • udział w negocjacjach, w postępowaniach polubownych,
 • prowadzenie postępowań w zakresie windykacji należności (sprawy o zapłatę),
 • reprezentacja przed sądami powszechnymi o organami administracji publicznej.
E-PORADA