Honorarium

Wynagrodzenie każdorazowo ustalane jest indywidualnie z Klientem, przy uwzględnieniu charakteru usługi, nakładu i czasu pracy oraz terminu wykonania. W sprawach, które zostaną przekazane Kancelarii do prowadzenia, koszt pierwszej porady zostanie zaliczony na poczet wynagrodzenia. 

Do wszystkich należności doliczany jest podatek od towarów i usług VAT w aktualnie obowiązującej wysokości.Najczęściej spotykany system rozliczenia to:
 
  • System wynagrodzenia ryczałtowego – płacone w stałej kwocie miesięcznej, stosowany zwykle w sprawach w których z góry można określić nakład pracy i jej zakres.
  • System stawek godzinowych – naliczany jest za każdą rozpoczętą godzinę pracy, stosowany głównie w sytuacjach gdy nie sposób przewidzieć czasu poświęconego na wykonanie danego zlecenia.
Przeciętny koszt porady prawnej to kwota 100 - 200 zł netto.
 
W przypadku sporów sądowych, dodatkowo możliwe jest również ustalenie wynagrodzenia za pomyślny wynik sprawy (za sukces). Wybór określonego wariantu cenowego jest uzależniony od charakteru danej sprawy oraz indywidulanie ustalonych z Klientem zasad współpracy.
 
Koszty reprezentacji Klienta przed Sądem w sprawach cywilnych uzależnione są od wartości dochodzonego roszczenia i opiera się o stawki urzędowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie i ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. Nr 163 poz. 1348 z późniejszymi zmianami).

 

E-PORADA